Zebranie sprawozdawcze KGW w Łaziskach

W dniu 14 marca 2023r.  na sali remizy OSP w Łaziskach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich za 2022r. W trakcie zebrania przewodnicząca KGW p. Marcelina Michniewicz omówiła przedsięwzięcia które zostały zrealizowane w 2022r. W dalszej części zebrania został przedstawiony bilans finansowy zysków oraz wydatków związanych z działalnością tutejszego Koła. Po przedstawieniu poszczególnych sprawozdań, przedstawieniem planu działania na rok bieżący rozpoczęła się ożywiona dyskusja nad realizacją zadań w ubiegłym roku. Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla obecnego zarządu. Jak można było się spodziewać, zostało ono udzielone jednogłośnie. Gratulujemy otrzymanego absolutorium oraz życzymy dużo zadowolenia z pracy społecznej na rzecz naszego sołectwa.

Na zakończenie zebrania Przewodnicząca Koła podziękowała za dotychczasową działalność, jednocześnie zapraszając do dalszej dyskusji, ale już mniej oficjalnie przy kawie i bardzo dobrym, niekoniecznie „dietetycznym” ciasteczku.