Zbiórka azbestu w Gminie Godów

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Gminy Godów informuje, że można składać deklaracje na dofinansowanie do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych w 2023 roku.

Z dotacji pochodzącej ze środków własnych gminy będą mogli skorzystać właściciele, których nieruchomości zostały ujęte w “Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Godów na lata 2012-2032”.
Zgodnie z w/w programem, dofinansowaniem mogą zostać objęte budynki, na których znajdują się elementy zawierające wyroby azbestowe, nie prowadzi się dofinansowania do azbestu zdeponowanego na posesji.

Dotacja będzie obejmowała wyłącznie pokrycie kosztów demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji azbestu w wysokości do 800,0 zł. /tonę.

Deklaracja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela budynku i tel. kontaktowy
  • rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), jego adres oraz nr działki ewidencyjnej na której znajduje się remontowany budynek
  • rodzaj eternitu (falisty, płaski)
  • orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem
  • planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc)
  • rodzaj nowego pokrycia dachowego

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i należy je składać w siedzibie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r.

Źródło: UG Godów