Pozostałe

Gospodarka odpadami

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 SIERPNIA 2020 ROKU Zgodnie z Uchwałą nr XXI/124/2020 Rady Gminy Godów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. poz. 5151) informujemy, iż od 01 sierpnia 2020 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 27,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób]. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach: do 15 marca za I kwartał danego roku do 15 czerwca za II kwartał danego roku do 15 września za III kwartał danego roku do 15 grudnia za IV kwartał danego roku Indywidualne rachunki bankowe pozostają bez zmian. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 476 50 65 wew. 29.   HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW_2021 Źródło: UG Godów

Gospodarka odpadami Read More »

Stowarzyszenie Św. Barbary na Dożynkach w 2017

Stowarzyszenie Św. Barbary

Stowarzyszenie Świętej Barbary w Łaziskach wpisano do rejestru Stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w dniu 18 maja 2005 r. Cele Stowarzyszenia to m.in. opieka nad sztandarami, mundurami oraz innymi insygniami górniczymi, popularyzacja wiedzy z dziedziny górniczej wśród społeczeństwa, promocja i popieranie tradycji górniczych. Motywem do powstania Stowarzyszenia był sztandar górniczy, który od ponad 50 lat nieprzerwanie towarzyszy wszystkim uroczystościom państwowym i kościelnym w Łaziskach. Stowarzyszenie Świętej Barbary jest jedyną tego rodzaju organizacją w Polsce.   Przedstawiciele Stowarzyszenia św. Barbary na Dożynkach Gminnych w Łaziskach w 2017 roku, fot. Damian Szewczyk

Stowarzyszenie Św. Barbary Read More »