Informacja o naborze wniosków o udzielenie w roku 2022 dofinansowania na wymianę węglowych, zasypowych kotłów centralnego ogrzewania na: kotły gazowe, kotły na biomasę 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, lub pompy ciepła

Wójt Gminy Godów informuje, że w dniach od 27.12.2021 r. do 14.01.2022 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie w roku 2022 dofinansowania na wymianę węglowych, zasypowych kotłów centralnego ogrzewania na: kotły gazowe, kotły na biomasę 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, lub pompy ciepła.
Wniosek o udzielenie dofinansowania, wraz z wymaganymi załącznikami, udostępniony jest na stronie internetowej Gminy pod adresem www.godow.pl w zakładce : Dla mieszkańca/Ekologia/Plan Ograniczenia Niskiej Emisji, oraz w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu.
Dokumenty w formie papierowej należy czytelnie wypełnić i złożyć w Urzędu Gminy Godów w godzinach urzędowania, lub za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej na adres: pone@godow.pl.
W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż przewidziana liczba dotacji dla poszczególnego wariantu źródła ciepła zostanie przeprowadzone losowanie zakwalifikowanych osób.
Nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych biorących udział w Programie Ograniczania Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022 jest dostępny pod adresem: www.godow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
Uwaga : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu gazowego kotła CO wymaga wcześniejszego wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Organem właściwym w sprawie pozwolenia na budowę jest Starosta Wodzisławski.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Godów pod nr tel. 32 476 50 65, wewn. 23.
Uwaga: W przypadku 1 właściciela nieruchomości należy złożyć dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub inny dokument potwierdzający własność (np. akt notarialny, odpis z Księgi Wieczystej, wydruk z elektronicznej księgi wieczystej)
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku gdy jest więcej niż 1 właściciel nieruchomości należy złożyć dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania podpisany przez wnioskodawcę
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub inny dokument potwierdzający własność podpisany przez wnioskodawcę
3. Zgody na realizację inwestycji od każdego współwłaściciela
4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdego współwłaściciela

 

Źródło:UG Godów