Informacja w sprawie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy przypomina, że w dniu 15 grudnia br. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę można opłacić:

  • w formie gotówkowej, czyli wpłata np. w kasie banku, poczty;
  • w formie bezgotówkowej, czyli przelewem z rachunku bankowego na indywidualny rachunek bankowy podatnika wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłaty.

W dokumentach dotyczących wpłaty (na przelewie, czy też bankowym dowodzie wpłaty) , w obu sytuacjach, wyżej wymienionych, musi być jasno wskazane:

  • kogo dotyczy wpłata (imię i nazwisko),
  • rodzaj wpłaty (opłata za odpady),
  • wskazanie raty opłaty (zgodnie z zapisami zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami).

Źródło: UG