Stanowisko Gminy Godów w sprawie wariantów linii kolejowych CPK

16 lutego odbyło się spotkanie informacyjne w formie on-line na temat wariantów przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości nr 170 Ostrawa-granica państwa-Katowice, zorganizowane przez Egis Poland sp. z o.o. wraz z Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. Podczas spotkania, jego organizatorzy omówili, upublicznione wcześniej w ramach prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, warianty przebiegu linii CPK. Przebieg spotkania dostępny jest na platformie Youtube.

Sprzeciw Gminy

Gmina Godów w momencie pojawienia się w przestrzeni publicznej tematu budowy linii kolejowej nr 170, wyraziła sprzeciw wobec jej przeprowadzenia przez teren gminy. Potwierdzeniem tego jest uchwała, jaką 6 marca 2020 r. podjęła Rada Gminy w Godowie, wyrażając w niej sprzeciw wobec wszystkich zaproponowanych ówcześnie przez CPK wariantów. Stanowisko to powstało w oparciu o decyzje zebrań sołeckich, które w dniach 4 i 5 marca 2020 r. odbyły się w sołectwach Skrzyszów i Łaziska. Były one częścią pierwszego etapu konsultacji społecznych.

Spółka CPK nie uwzględniła sprzeciwu

Spółka CPK kontynuowała prace nad Strategicznym Studium Lokalizacyjnym, w którym, jak pokazały kolejne działania spółki CPK, stanowisko Rady Gminy w Godow, wyrażone uchwałą z 6 marca 2020 r. nie zostało uwzględnione.

Toteż 23 września 2020 r. Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Godów, Gmina Gorzyce i Gmina Mszana przesłały do spółki CPK wspólne stanowisko dotyczące przebiegu linii kolejowej nr 170 przez ich teren. W stanowisku tym Gmina Godów – ze względu na ograniczoną ilość informacji odnośnie proponowanych tras (m.in. szerokości pasa zajętego pod inwestycję, liczby budynków przeznaczonych do wyburzenia oraz proponowanych rozwiązań komunikacyjnych) i braku konsultacji społecznych z mieszkańcami – zaopiniowała jedynie proponowane miejsca przecięcia linii kolejowej z granicą państwa. Po spotkaniu z sołtysami i radnymi Rady Gminy w Godowie zaopiniowano jednogłośnie, jako najmniej kolizyjne i powodujące najmniej strat i utrudnień dla mieszkańców gminy, przecięcie linii z granicą państwa pomiędzy sołectwami Godów i Łaziska. 20 listopada 2020 r. na posiedzeniu komisji radni RG w Godowie podtrzymali stanowisko dotyczące linii nr 170.

Chcemy wpływać na decyzje

– Mimo sprzeciwu mieszkańców i Rady Gminy w Godowie, wyrażonego uchwałą z marca 2020 r., spółka CPK nie zrezygnowała z przeprowadzenia linii kolejowej Ostrawa-Katowice przez teren naszej gminy. Stało się dla nas jasne, że nasz sprzeciw nic nie da, zwłaszcza, że inwestycja będzie realizowana w ramach tzw. specustawy, a więc nie da się jej zablokować na szczeblu samorządu. W tej sytuacji zaczęliśmy skupiać nasze działania na tym, by przebieg linii był jak najmniej dolegliwy dla społeczności gminy Godów, zarówno naszych mieszkańców, jak i działających tu przedsiębiorców. A także na tym, by zabezpieczony został potencjał rozwoju gospodarczego naszej gminy – podkreśla Mariusz Adamczyk, wójt Gminy Godów. W sytuacji kontynuacji prac prowadzonych przez CPK, Gmina nie mogła sobie pozwolić na dalszy sprzeciw wobec tej inwestycji z obawy przed całkowitą utratą wpływu na rozwiązania stosowane przez CPK np. przy kolizjach linii kolejowej z gminnymi drogami, z których korzystają mieszkańcy.

Działania w kierunku minimalizowania szkód

20 lipca 2021 spółka CPK podpisała umowę z Egis Poland na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). 8 listopada 2021 Egis Poland zwrócił się do Gminy Godów o udostępnienie danych o drogach gminnych, przysłając zarazem mapy z proponowanymi, nowymi wariantami przebiegów linii kolejowej, które zostały przeznaczone do konsultacji w ramach opracowywania STEŚ.

Pismem z 20 grudnia 2021, nawiązującym do pisma Egis Poland z 8 listopada, Gmina Godów poinformowała CPK, że spośród przedstawionych wariantów kolei nr 170 na terenie gminy, Gmina Godów oraz Rada Gminy w Godowie jednogłośnie przyjęła stanowisko, iż pozytywnie opiniuje się wariant 64A (oraz wariant 62), jako najmniej inwazyjny spośród wszystkich zaproponowanych i pociągający za sobą najmniej szkód społecznych. Zarazem Gmina Godów zaznaczyła, że jest to tylko i wyłącznie stanowisko samorządowców, stąd domaga się jak najszybszego przeprowadzenia konsultacji społecznych i poinformowania mieszkańców gminy o proponowanych wariantach budowy szybkiej kolei, a co za tym idzie o przewidywanych konsekwencjach realizacji prac w terenie. – Za wariantem 62 przemawia fakt, iż Polskie Sieci Elektroenergetyczne lokalizują swoją inwestycję równolegle do proponowanego przebiegu CPK, oraz to, że najmniej wpływa ten wariant na obszary zamieszkałe – podkreśla Mariusz Adamczyk.

Zarazem Gmina Godów wskazała, że wariant nr 61, przecinający granicę państwa w okolicach autostrady A1 spowoduje likwidację świetnie prosperujących firm w rejonie węzła autostradowego, rozetnie i zlikwiduje gminne tereny inwestycyjne na terenie Łazisk w okolicy ul. Dworcowej oraz w Skrzyszowie wzdłuż ul. Jana Pawła na całej jej długości. To doprowadziłoby do likwidacji firm prowadzących tam działalność, co wpłynie bardzo negatywnie na rozwój gminy, a przede wszystkim realizacja tego wariantu oznaczać będzie olbrzymie koszty społeczne, które będą następstwem przecięcia największego sołectwa gminy, czyli Skrzyszowa. Jeżeli chodzi o przebieg tego wariantu, to wszystkie zainteresowane samorządy zaopiniowały go negatywnie. Stanowisko Gminy poparły Rady Sołeckie Skrzyszowa, Krostoszowic, Łazisk i Godowa, które podjęły na ten temat stosowne uchwały.

Stacjonarne konsultacje społeczne konieczne

Gmina Godów, podobnie jak i inne samorządy, usilnie nalega by spółki CPK i Egis Poland zorganizowały dla mieszkańców stacjonarne konsultacje wariantów przebiegu linii kolejowej nr 170 i zaznacza, że spotkań informacyjnych on-line, które odbywają się w ostatnich dniach, w żaden sposób nie można traktować jako konsultacji społecznych.